صفحه اصلي

تعداد بازديد:

3144

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : سه شنبه17/12/89

مقايسه جايگاه زن در شاهنامه فردوسي با ايلياد و اوديسه هومر
شاهکار حماسي شاهنامه،اثري است برآمده از مواريث اساطيري،تاريخي ايران باستان

مقايسه جايگاه زن در شاهنامه فردوسي با ايلياد و اوديسه هومر
عباسي حجت, قبادي حسين علي
فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي)- شماره 19  تابستان 1389
چکيده :
شاهکار حماسي شاهنامه، اثري است برآمده از مواريث اساطيري، تاريخي و فرهنگي ايران باستان که در آميزش با جهان بيني توحيدي حکيم ابوالقاسم فردوسي همچون آيينه اي تمام نما، گوياي بينش و منش ايرانيان بوده و از اين رهگذر همواره از مراجع ايران و ايراني شناسي قرار گرفته است که به ناگزير همچون هر منبع و مأخذ ديگر از گزند سهو و خبط مخاطبان و محققان مصون نمانده است؛ گاه متهم به پان ايرانيسم و ترک ستيزي و گاه مظنون به جبرگرايي محض و زرتشتي گري؛ اما تازه تر از همه، اتهام زن ستيزي است (خلاف اتهامات و ابهامات پيشين که لااقل از پاره اي توجيهات و دستاويزهاي هرچند ظاهربينانه برخوردار است) که نه تنها پشتوانه اي جز غرض ورزي ندارد، بلکه عکس آن، يعني زن ستايي (چنانکه پس از اين خواهيم ديد) صادق است و خود از نقاط قوت حماسه ملي ايرانيان است.
در اين راستا، جستار حاضر مي کوشد جايگاه و نقش زن را در شاهنامه فردوسي با استناد به پيشينه اساطيري، تاريخي و فرهنگي ايران زمين واکاوي نمايد.
كليد واژه: زن، اصل مادينه پنداري در اساطير، يونان و ايران باستان، ايلياد و اوديسه هومر، شاهنامه فردوسي
براي دريافت متن کامل مقاله به لينک زير مراجعه نمائيد .