صفحه اصلي

تعداد بازديد:

1204

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : دوشنبه19/10/90

پذيرش بدون آزمون دانشجوی دوره دكتري در دانشگاه رازي کرمانشاه -نيمسال دوم 91-90


آگهي پذيرش بدون آزمون دوره دكتري تخصصي (.Ph.D) براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90

دانشگاه رازي در اجراي ابلاغيه وزارت علوم تحقيقات و فناوري به شماره 3536/21 مورخ 31/6/1386 (آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر) از بين داوطلبان ممتاز واجد شرايط در رشته هاي مشروحه زير براي نيمسال دوم سال تحصيلي91-90 در مقطع دكتري تخصصي دانشجو مي پذيرد.

رديف عنوان رشته گرايش
1 شيمي تجزيه
2 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي
3 رياضي كاربردي آناليز عددي، تحقيق در عمليات
4 تربيت بدني فيزيو لوژي ورزشي – رفتار حرکتي- مديريت ورزشي
5 مهندسي شيمي طراحي فرآيند
6 فيزيک نظري- چگال
7 رياضي محض آناليز
8 زبان شناسي همگاني -
9 مهندسي کشاورزي حشره شناسي کشاورزي
10 زبان وادبيات عرب -
11 زبان وادبيات فارسي -
12 اصلاح نباتات -
13 مهندسي کشاورزي توسعه کشاورزي
14 علوم دامي تغذيه دام
15 جغرافيا ژئومورفولوژي – اقليم شناسي و برنامه ريزي محيطي
16 علوم اقتصادي -

الف) شرايط عمومي:
احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ب) شرايط اختصاصي :
1- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يكي از موسسات آموزش عالي مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره 1: رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد با رشته مورد تقاضا براي ادامه تحصيل مرتبط باشد.
2- عدم منع قانوني خدمت نظام وظيفه براي داوطلبين مرد، مطابق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
3- دارا بودن حداقل معدل 17 از بين دروس آموزشي مقطع كارشناسي ارشد (بدون احتساب نمره پايان نامه) و داشتن حداقل دو مقاله در مجلات علمي – پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين المللي.
4- دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد.
5- قبولي در مصاحبه گروه مربوطه.
6- گذراندن هريك ازآزمونهاي زبان انگليسي مشروحه ذيل تا قبل از برگزاري امتحان جامع

• MCHE با حداقل نمره 47
• TOFEL يا حداقل نمره 470
• TOLIMO با حداقل نمره 445
• IELTS با حداقل نمره 5

تبصره : اعتبار مدرك نمره زبان از زمان آزمون تا شروع اولين نيمسال تحصيلي به مدت دو سال است و در صورتيكه متقاضي قبل از انجام مصاحبه حد نصاب يكي از زبان هاي مذكور را كسب نموده و مدرك آن را ارائه نمايد در مصاحبه حضوري امتياز محسوب خواهد شد .

مدارك مورد نياز
1- تكميل فرم تقاضانامه براي ثبت نام دوره دكتري .
2- تصويرمدارك و ريز نمرات دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
3- ارسال مدرك نظام وظيفه براي آقايان.

تبصره: داوطلبان داراي هريك از شرايط ذيل نياز به ارسال مدرك نظام وظيفه ندارند.
• دانشجوي دوره كارشناسي ارشد كه تا شهريور ماه سال 1390 دانش آموخته گردد.
• دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد كه از زمان فارغ التحصيلي تا تاريخ 1 / 11 / 1390 بيشتر از شش ماه سپري نشده باشد.
• متولدين سال 1352 و قبل از آن.

4- گواهي رتبه و معدل دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
5- يك نسخه چاپ شده از مقالات در مجلات علمي – پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي.
6- ارائه سوابق آموزشي وپژوهشي.
7- تصوير چكيده پايان نامه دوره كارشناسي ارشد.
8- تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي.
9- فرم مخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد كه تا تاريخ 31 / 6 / 1390 فارغ التحصيل خواهند شد.
10- اصل و تصوير رسيد بانكي به مبلغ 000 / 250 ريال به حساب شماره 2177333702009 نزد بانك ملي به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه رازي.

تذكر: مدارك ارسالي و وجه پرداختي داوطلب به هيج عنوان مسترد نخواهد شد.
چنانچه در هريك از مراحل ثبت نام و تحصيل مشخص گردد كه داوطلب واجد هريك از شرايط فوق الذكر نبوده، بلافاصله از ثبت نام و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
داوطلبان بايد مدارك مورد نياز را با پست سفارشي، حداكثر تا تاريخ 25 / 10 / 90 به نشاني زير ارسال نمايند.
كرمانشاه : باغ ابريشم - پرديس دانشگاه رازي- سازمان مركزي دانشگاه – حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، دفتر استعدادهاي درخشان.
مدارك داوطلبين پس از وصول، توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت داشتن شرايط لازم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفي خواهند شد. به همين منظور داوطلبين مي توانند جهت اطلاع از بررسي اوليه مدارك خود در تاريخ 28 بهمن ماه 1390 با شماره تلفن 4274511-0831 مسئول گروه استعدادهاي درخشان تماس حاصل نمايند.