صفحه اصلي

تعداد بازديد:

2072

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : يکشنبه19/03/92

سنتز نانو ذرات کيتوسان و کاربرد آن...
استفاده از بيوپليمرها به دليل تجزيه پذيري زيستي و کم هزينه بودن، براي حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب مورد توجه واقع شده است. کيتوسان، پليمري آب دوست و کاتيوني است که از حذف ...

سنتز نانو ذرات کيتوسان و کاربرد آن در جذب يون هاي فلزي سرب از محلولهاي آبي

ليلا اخلاصي, حبيب اله يونسي، زهرا مهربان, نادر بهرامي فر

فصلنامه آب و فاضلاب / سال اول/ بهار 1392/ شماره 24

چکيده : استفاده از بيوپليمرها به دليل تجزيه پذيري زيستي و کم هزينه بودن، براي حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب مورد توجه واقع شده است. کيتوسان، پليمري آب دوست و کاتيوني است که از حذف گروههاي استيل کيتين در محيط بازي به دست مي آيد و به عنوان يک جاذب معروف به طور گسترده براي حذف فلزات سنگين به کار مي رود. در مطالعه حاضر ميزان حذف يون هاي فلزي سرب از محلولهاي آبي توسط نانو ذرات کيتوسان مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور نانو ذرات کيتوسان از اتصال عرضي کيتوسان با اسيد مالئيک سنتز شدند. مشخصات جاذب سنتز شده با طيف سنجي مادون قرمز، ميکروسکوپ الکتروني پيمايشي آناليز گرديد. اندازه نانو ذرات در محدوده 65 تا 250 نانومتر تعيين شد. آزمايش هاي جذب در سيستم ناپيوسته و در دماي اتاق براي بررسي اثر پارامترهاي pH، غلظت اوليه فلز و مقدار جاذب بر فرايند جذب انجام شد. بهينه سازي جذب با pH اوليه محلول از 3 تا 6، غلظت اوليه يون فلزي از 10 تا 100 ميلي گرم در ليتر و مقدار جاذب از 1 تا 7.5 گرم در ليتر بررسي گرديد. تحت اين شرايط بيشينه ظرفيت در جذب غلظت اوليه 100 ميلي گرم در ليتر، pH برابر 6 و مقدار جاذب 2.5 گرم در ليتر به دست آمد. حداکثر حذف موثر در غلظت 10 ميلي گرم در ليتر سرب برابر 86 درصد به دست آمد. داده هاي جذب سطحي با مدل هاي هم دماي لانگمير و فروندليچ مورد بررسي قرار گرفت. بيشينه مقدار جذب براي Pb (II) توسط مدل لانگمير 25.8 ميلي گرم بر گرم به دست آمد.

كليد واژه: نانو ذرات، کيتوسان، جذب سطحي، سرب، محلولهاي آبي